Начало / Новини

 • a+
 • a-

Община Габрово подписва договора за етап 3 от водния проект

15 August 2012

Церемония по подписване на трети договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои в петък, 17 август 2012 г., от 11.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на третия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово, е определена пловдивската фирма „Пътинженеринг” ООД.

Стойността на договора е 11 966 428,02 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата му са включени необходимите дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, услуги за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.

В резултат на договора ще се изпълнят мерки, които ще коригират силно амортизираното състояние на водоразпределителната мрежа и високото налягане в нея, ще доведат до значително намаляване на техническите водни загуби на питейна вода, ще подобрят цялостната надеждност на водоснабдяването посредством елиминиране на честите аварии и ремонтни работи по водопроводната система, както и преустановяване на високите разходи за експлоатация и поддръжка.

Териториалният обхват на строителството включва следните осем подобекта:

 

Подобект 1:Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на жилищни квартали Радичевец и Йонковото”:

 • кв. Радичевец: ул. „Неофит Рилски”, ул. „Николаевска”, ул. „Лиляна”, ул. „Иван Тончев”, ул. „Гимназиална”, ул. „Климент Охридски”, сградни отклонения;
 • кв. Йонковото: ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Тотю Иванов”, ул. „Цанко Дюстабанов”, ул. „Пенчо Постомпиров”, ул. „Радион Умников”, сградни отклонения.

Подобект 2: „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартал Любово,  водоем „Любово“, сградни отклонения”:

Подобект 3: „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартал Беленци”:  

 • ул. „Коста Евтимов”, ул. „Каменоломна”, ул. „Беленска”, ул. „Ведрина”, ул. „Гусла”, ул. „Слънчева”, ул. „Жълтешка”, ул. „Габрака”, ул. „Северна”, ул. „Мелник”, ул. „Чучура”, ул. „Арчар”, сградни отклонения.

Подобект 4: „Главен клон от ПСПВ до разпределителна шахта

 • ул. „Марин Дамянов”

Подобект 5: „Рехабилитация на дерета ВиК, Маркотея, Бялката, Хаджицонев мост, Стадион”.

Подобект 6: „Рехабилитация на канализационна мрежа на квартал Радичевец”:

 • ул. „Климент Охридски” и ул. „Перущица”, ул. „Рила”, ул. „Славянска”, ул. „Ясен”, ул. „Марин Дамянов”, сградни отклонения.

Подобект 7: „Рехабилитация на канализационната мрежа на квартал Лисец”

 • кв. Лисец – главен колектор I -  ляв;
 • кв. Лисец: ул. „Топлеш”, ул. „Тодорчета”, ул. „Свежест”, ул. „Зеленика”, ул. „Моровежки скали”, ул. „Орехите”, ул. „Иглика”, ул. „Сините скали”, ул. „Васил Петлешков”, сградни отклонения;
 • главен колектор Iляв: ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Въдичарска”, ул. „Спортна”, ул. „Ягода”, сградни отклонения.

Подобект 8: „Изграждане на канализационната мрежа на квартал Беленци”:

 • ул. „Коста Евтимов”, ул. „Жълтешка”, ул. „Каменоломна”, ул. „Ведрина”, ул. „Беленска”, ул. „Северна”, ул. „Слънчева”, ул. „Габрака”, сградни отклонения.

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово за инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни намерения за благоустрояване. Предвид това, че състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за възстановяването им.

Извършен е анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности.