Община Габрово подписа петия строителен договор от проекта за водния цикъл – за проектиране и реконструкция на пречиствателната станция за питейни води

2 November 2012

Церемония по подписване на петия, последен договор за строителство в рамките на водния проект на града се състоя в четвъртък, 1 ноември 2012 г., от 14.00 часа, в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена обществена поръчка, за изпълнител е определено ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящо от: испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“ и софийските „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“.

Стойността на договора е 10 339 076, 07 лв. без ДДС. Периодът за изпълнение е определен на 1080 дни, през които е предвидено  проектиране,  строителство и 1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти.

ПСПВ е пусната в експлоатация през 1974 г. Максималната проектна производителност на станцията е Q max = 1 500 l/s. Към момента, в следствие на демографските тенденции и прогнози, както и на база намаляване на водните загуби и консумацията на вода, е налице нереалистично оразмерена ПСПВ, което води не само до по-високи инвестиционни разходи, но и до по-високи разходи по експлоатация и поддръжка. Станцията работи под проектния си капацитет. Работата й, в случай на върхово натоварване, когато мътността нараства значително, е ненадеждна, тъй като настоящата едностъпална технологична схема не може да поеме по-високите натоварвания, качеството на пречистената вода се влошава и не съответства на изискванията на нормите. Липсва оптимална технологична схема - първично утаяване; налице е лошо състояние на филтърните клетки, резервоарите, механичните и електрически съоръжения, хлораторно; липсва диспечеризация на процесите, което води до невъзможност за постигане на ефективност на работата на станцията;  непречистени промивни води се заустват в реката, което представлява риск за околната среда и е в противоречие с екологичните изисквания.

Стартира и последният договор за строителство от водния проект

31 October 2012

Община Габрово и „Чиста вода Габрово 2012“ подписват за ПСПВ

Церемония по подписване на пети договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои в четвъртък, 1 ноември 2012 г., от 14.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води /ПСПВ/ е определен консорциум „Чиста вода Габрово 2012“. Сдружението се състои от испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“ и софийските „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“.

Стойността на договора е 10 339 076, 07 лв. без ДДС, продължителността – общо 35,5 месеца. Предвидени са 23,5 месеца за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта, обучение на персонала. Периодът за откриване и отстраняване на дефекти, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция, е 12 месеца.

Към настоящия момент процесът на пречистване на водата в станцията включва каскадна аерация и пясъчни филтри. След обеззаразяване с хлор, водата постъпва в два резервоара. Поради редица фактори, работата на ПСПВ е недостатъчно надеждна. Липсва първично утаяване на водата, влошено е състоянието на филтърните клетки, резервоарите, механичните и електрическите съоръжения, хлораторното стопанство. Липсата на автоматизация на процесите, както и цялостно влошеното състояние, води до невъзможност за постигане на ефективна работа.

Технологичната схема включва рехабилитация на съществуващите съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуването й от едностъпална в двустъпална. С реконструкцията на станцията ще се постигне оптимизиране на технологията на пречистване, подобряване качеството на пречистената вода, ще се подобрят условията за работа на заетия в ПСПВ персонал, значително ще намалеят разходите за експлоатация и поддръжка.

Със старта на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води, Община Габрово е изпълнила всички ангажименти по сключването на договори за строителство, част от водния проект на града, включващ още рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в три линейни части, както и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води.

  << <12345678910 > >>