Започна строителството на първия подобект в рамките на етап 1 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата

7 July 2012

На 2 юли бе открита строителната площадка за изпълнение на строителните работи в рамките на проекта. Съгласно изискванията на Община Габрово строителството започна от обезпечаване на връзките между главните водопроводни клонове между левия и десния бряг на р. Янтра - Баев и Горнокрайски мост. Предприети са всички мерки за минимизиране на ефекта върху обществения живот по време на строителството. Съгласувана е организацията на движението за периода на работата. Поставени са съответните заграждания за обезопасяване на изкопите. Няма възпрепятстване на движението на пешеходци и трафика. Строителните работи на обекта ще продължат около два месеца.

На 04 юли се проведе поредното заседание на Надзорната комисия за наблюдение изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

4 July 2012

На 04 юли в Ритуалната зала на Община Габрово се състоя поредното заседание на Надзорната комисия за наблюдение изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово с участието на представители на общинска администрация, общински съвет, експлоатационни и съгласувателни органи (ВиК ООД Габрово, областна дирекция на МВР, пожарна служба, областно пътно управление), медии, гражданско общество, неправителствени организации. 

Темата на дневния ред на заседанието бе стартирането на първия договор за строителство – етап 1 от рехабилитацията и разширението на ВиК мрежата на града, подписан на 04 юни 2012 г.

Бе представен разработения от Община Габрово софтуерен продукт, базиран на географско-информационни системи, чрез който е онагледена цялата ВиК мрежа, подлежаща на строителство в рамките на проекта. Посредством продукта всеки заинтересован ще може да зададе конкретен адрес, за да получи информация за ремонтните дейности, които  се предвиждат в дадения участък. Поместена е и информация за вида на възстановителните работи по уличните настилки за отделните улици в обхвата на проекта. Инструментът е разработен така, че да функционира динамично и в хода на ремонтните работи да се подава актуална информация за напредъка на строителството. Разработено е и подробно ръководство за работа с продукта. Цялата информация е налична на интернет страницата на проекта www.waterprojectgabrovo.eu.

На заседанието бяха представени ръководителите на екипите на строителната фирма Драгиев и ко ООД, гр. Пловдив, и строителния надзор КИГ – ПУРИ ООД, гр. София. Ръководителят на строителния екип запозна членовете на надзорната комисия с разработената строителна програма, включваща план за безопасност и здраве, план за временна организация на движението, план за опазване на околната среда, както и линеен график на изпълнението по участъци, и подобекти. Специално внимание бе обърнато на това, че строителството започва от обезпечаване на връзките между главните водопроводни клонове между левия и десния бряг на р. Янтра (Баев и Горнокрайски мост), след което ще се премине към Шести участък.  Бяха представени и предприетите от строителя комплекс от мерки за минимизиране на ефекта върху околната среда по време на строителството.

Ръководителят на надзорния екип представи своята функция и сподели, че така разработената програма е реалистична и ще бъде упражняван стриктен контрол по отношение на нейното спазване.      

На заседанието членове на комисията изложиха свои важни съображения съгласно компетенциите си, свързани с изпълнението на строителството в стриктна координация между заинтересованите страни. Специално внимание бе обърнато на създаване на условия за оптимално обезпечаване на водоподаването към обществено значими структури, както и  на своевременното информиране на обществеността.    

Състоя се публично представяне на първия етап от „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

12 June 2012

На 11 юли в зала Възраждане се състоя публично представяне на  първия етап от строителството в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово". На нея звеното за изпълнение на проекта и избраната строителна фирма представиха подробна информация относно териториалния обхват на инвестицията, нейната стойност и времетраене, както и непосредствените задачи, свързани със старта на строителния процес.

Презентация на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

Интервю на кмета на Община Габрово Таня Христова по повод подписването на първия строителен договор по проекта

12 June 2012

snimka_3.JPGИнтервюто бе излъчено по Програма Хоризонт на БНР на 11.06.2012 г. в предаването "Хоризонт плюс 6".

Можете да изслушате интервюто на сайта:

или да го свалите и да го изслушате по-късно:

mp3.gifИнтервю на кмета на гр. Габрово, г-жа Таня Христова.mp3 (6.18 MB)

Предстоящо публично представяне на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа

6 June 2012

Във връзка със състоялото се на 4 юни 2012 г. в Ритуална зала на Община Габрово подписване на първия договор за строителство в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", Община Габрово кани всички заинтересовани страни от местната общност - граждани, медии, институции и представители на бизнеса на публично представяне на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово. Срещата ще се проведе на 11 юни (понеделник), от 17.30 часа в зала Възраждане. На нея обществеността ще има възможност, в присъствието на кмета на Община Габрово, звеното за изпълнение на проекта, избраната строителна фирма и екипа на строителния надзор да получи изчерпателна и подробна информация относно териториалния обхват на инвестиционната програма, нейната стойност и времетраене, като специално внимание ще бъде обърнато на инвестиционните намерения на Община Габрово по отношение на съвместяване на инвестициите във ВиК мрежата с допълнителни благоустроителни мероприятия по възстановяването на улични настилки в тяхната цялост в критичните участъци от града.

На срещата звеното за изпълнение на проекта ще представи основните комуникационни инструменти, посредством които обществеността ще има възможност за достъп до актуална информация и ежедневно проследяване напредъка на строителния процес.

 

Вашето присъствие е важно за нас. Очакваме Ви!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

5 June 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.",

открита с Решение 14/21.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 539/06.04.2012 г. на Кмета на Община Габрово е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 06.06.2012 г., от 11.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

Подписан е първият договор за строителство в рамките на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”

4 June 2012

Церемония по подписване на първия договор за строителство в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово" се състоя на 4 юни 2012 г. в Ритуална зала на Община Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

За изпълнител на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово, с Решение № 33 от 2 май 2012 г. на кмета на Община Габрово, е определена пловдивската фирма „Драгиев и Ко" ООД.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

16 May 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013", открита с № 39 от 07.07.2011 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че:

В изпълнение на Решение 172/21.02.2012 на Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК-32/55/61/62/63/2012 г. и Решение 6268/07.05.2012 г. на Върховен административен съд по административно дело 3957/2012, Възложителят е възобновил работата на комисията за провеждане на процедурата със Заповед №773/11.05.2012 г., с цел спазване на указанията на компетентните органи, а именно продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране на офертите, съобразно мотивите, изложени в решенията.

Комисия е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 17.05.2012 г., от 11 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към съобщаване на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

На публичното заседание имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

3 May 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.", открита с Решение 13/21.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 514/03.04.2012 г. на Кмета на Община Габрово е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 04.05.2012 г., от 09.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.  

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

19 April 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013", открита с Решение 76/21.12.2011 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 247/21.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово е разгледала постъпилите оферти и е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 20.04.2012 г., от 11.00 часа, в приемната зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците, допуснати до оценка на ценово предложение.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

Проведе се публично заседание за отваряне на постъпилите офертите за рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 3

6 April 2012

На 06.04.2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Габрово, се състоя публично заседание на комисия, назначена от Кмета на Община Габрово за провеждане на обществена поръчка с предмет "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 3 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.".

В рамките на установения срок, в Община Габрово са постъпили 15 оферти от участници, както следва:

1. Хидрострой АД
2. Драгиев и ко ООД
3. Лудвиг Пфайфер Хох Унд Тиефбау Клон БГ
4. Пътинженеринг ЕООД
5. Крам Комплекс Груп
6. Консорциум Аква 2012 - 3
7. Конструксионес Рубау АД
8. Консорциум Габрово - 2012
9. ПСТ Холдинг АД
10. Обединение Габрово
11. Обединение воден цикъл Габрово 3
12. Консорциум Копаса Пътстрой Габрово 3
13. Понсстройинженеринг ЕАД
14. Консорциум Микс Екотон - Габрово
15. Обединение Трейс Габрово етап 3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

4 April 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.", открита с Решение 6/25.01.2012 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 354/06.03.2012 г. на Кмета на Община Габрово е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

 

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 05.04.2012 г., от 14.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.  

 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

Проведе се публично заседание за отваряне на постъпилите офертите за рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 2

3 April 2012

На 03.04.2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Габрово, се състоя публично заседание на комисия, назначена от Кмета на Община Габрово за провеждане на обществена поръчка с предмет "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.".

В рамките на установения срок, в Община Габрово са постъпили 14 оферти от участници, както следва:

      1. Крам Комплекс Груп ЕАД
      2. Лудвиг Пфайфер Хох Унд Тиефбау Клон BG
      3. Конструксионес Рубау АД
      4. Консорциум Аква 2012 - 2
      5. ДЗЗД Пътстрой - Надин
      6. Обединение Габрово
      7. Драгиев и ко ООД
      8. Обединение воден цикъл Габрово 2
      9. Консорциум Копаса Пътстрой Габрово 2
    10. Понсстройинженеринг ЕАД
    11. Хидрострой АД, Варна
    12. Станилов ЕООД
    13. Обединение Трейс Габрово етап 2
    14. ПСТ Холдинг АД

Проведе се публично заседание за отваряне на постъпилите офертите за рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 1

6 March 2012

На 06.03.2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Габрово, се състоя публично заседание на комисия, назначена от Кмета на Община Габрово за провеждане на обществена поръчка с предмет "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.".

В рамките на установения срок, в Община Габрово са постъпили 13 оферти от участници, както следва:

1. „Хидрострой" АД Варна
2. Консорциум Габрово 2012
3. Понсстройинжнеринг
4. Консорциум Аква 2012
5. ПСТ Холдинг АД
6. Лудвиг Пфайфер Хох Унд Тиефбау Клон BG
7. Алпине Бау ГМБХ
8. ГД „Пътинженеринг-Водстрой"
9. „Драгиев и ко" ООД
10. СК-13 Пътстрой АД
11. Обединение Габрово
12. Строително предприемачески холдинг ЕООД
13. Трейс Груп Холд АД

Проведе се публичното заседание по отваряне на офертите за пречиствателната станция за питейни води на гр. Габрово

22 February 2012

 

На 21.02.2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Габрово, се състоя публично  заседание на комисия, назначена от Кмета на Община Габрово, по отваряне на постъпите оферти за обществена поръчка с предмет  "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013".

 

В рамките на установения срок, в Община Габрово са постъпили 5 оферти от участници, както следва:

 

  • 1. Строително предприемачески холдинг ЕООД
  • 2. Обединение „Евер-Габрово"
  • 3. ДЗЗД „Консорциум чиста вода Габрово 2012"
  • 4. Обединение „Станилов-ПСПВ"
  • 5. Консорциум „Арема-Понс-ПСПВ 2012"
  << <12345678910 > >>