Община Габрово обявява открити процедури за възлагане на обществените поръчки за строителство на ВиК мрежата – етап 2 и 3 от рехабилитацията/разширяването/ на мрежата в рамките на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО

21 February 2012

1. Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г."

 

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.  

 

Документация за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук. 

 

Цена на документацията: 20.00 лв. /с ДДС/    

 

Краен срок за закупуване на документация: 23.03.2012 г. до 17.00 часа.        

 

Краен срок за подаване на оферти: 02.04.2012 г. до 17.00 часа. 

 

Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/

 

.................................................................................................................

 

2. "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г."

 

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.  

 

Документация за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук. 

 

Цена на документацията: 20.00 лв. /с ДДС/    

 

Краен срок за закупуване на документация: 26.03.2012 г. до 17.00 часа.        

 

Краен срок за подаване на оферти: 05.04.2012 г. до 17.00 часа. 

 

Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/

Община Габрово обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”

25 January 2012

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

Цена на документацията: 20.00 лв. /с ДДС/    

Краен срок за закупуване на документация: 24.02.2012 г. до 17.00 часа.        

Краен срок за подаване на оферти: 05.03.2012 г. до 17.00 часа.

Публичното заседание за разглеждане на постъпилите оферти ще се състои на 06.03.2012 г. от 11 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на Община Габрово.

Лицата, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите са представляващите участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/

Община Габрово обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”.

22 December 2011

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението. 

При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук. 

Разяснение №1 на Възложителя може да видите тук.   

Цена на документацията: 40.00 лв. /с ДДС/  

Краен срок за закупуване на документация: 10.02.2012 г. до 17.00 часа.      

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2012 г. до 17.00 часа.

Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/

Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ гр. Габрово е въведена в експлоатация през 1974 г. 

Към момента технологичната схема включва контактна коагулация, пясъчни филтри и обеззаразяване с хлор.

Съществуващата ПСПВ е с ниска експлоатационна надеждност - влошено състояние на филтърни клетки, резервоари, смесител за реагентна обработка на суровата вода, механично и електро оборудване, морално остарели хлораторни апарати, неработещи инсталации за подготовка и дозиране на реагенти, инсталации за третиране на технологичните отпадъчни води, както и липса на контролно - измервателни прибори, и автоматизация. Ефективното и рентабилно експлоатиране на станцията са почти невъзможни.

 

Обхватът на дейностите, предвидени в реконструкцията на станцията, включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуване на технологичната схема на ПСПВ Габрово от едностъпална в двустъпална, и повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово.  

 

Целта на реконструкцията е да се постигне оптимизация на работата на пречиствателната станция, да се подобри надеждността и ефективността на експлоатацията, посредством модернизиране на съоръженията, въвеждане на автоматизация на процесите и не на последно място да се постигне пречистване на питейната вода в съответствие с екологичните стандарти и политики в сектор питейни води.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”

29 November 2011

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013", открита с Решение № 39 от 07.07.2011 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена за провеждане на процедурата със заповед № 1747/12.09.2011 г. на Кмета на Община Габрово, е  разгледала постъпилите оферти и е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 30.11.2011 г., от 15.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

Съобщение по обществена поръчка с предмет ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 ”

12 September 2011

Комисия, назначена от възложителя Община Габрово, за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 ", проведе първото си публично заседание по отваряне на постъпилите 18 бр. оферти на 12.09.2011 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Габрово. Предвид големия брой постъпили оферти, комисията ще продължи своето заседание по отваряне на офертите и на 13.09.2011 г., от 10.00 часа в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Габрово. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Списъкът с постъпилите оферти можете да видите тук.

На 12.09.2011 г. предстои отваряне на офертите за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води

7 September 2011

На 12.09.2011 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Габрово, комисия, назначена от Възложителя, ще проведе първото публично заседание - отваряне на постъпили оферти по процедура с предмет  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013. На заседанието могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, и на юридически лица с нестопанска цел.

Техническа среща и десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

13 June 2011

На 9 и 10 юни в град Хисаря се проведе Техническа среща и Десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

Община Габрово определи КИГ ПУРИ ООД като изпълнител на Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга в рамките на проект 58111-77-268 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

9 May 2011

В края на м. март 2011 г. Община Габрово, въз основа на решение от 08.12.2010 г. на кмета на Община Габрово, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, сключи договор за „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга в рамките на проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007 - 2013".

Срок за представяне на оферти по Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”

19 April 2011

Срокът за представяне на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, финансиран от ОП Околна среда 2007 - 2013" е до 16.30 ч. на 26.05.2011 г.
  << <12345678910