Воден цикъл: Пътят на водата

Чиста околна среда

31 August 2015

Реконструкцията на финалния елемент по пътя на водата осигури съвременна и напълно автоматизирана инженерна технология за пречистване на отпадъчните води на Габрово, с което създаде надеждност на експлоатацията и защита на околната среда.

Изпълнител на обекта е Обединение ГБС – Биогест – Габрово, състоящо се от Главболгарстрой АД, гр. София - водещ партньор, Бора ЕООД, гр. София, Биогест Интернационал ООД, Германия, и подизпълнител – Димас АД, гр. Габрово, при стойност на инвестицията 23 млн. лв.

Инвестицията включи въвеждане на модерна и ефективна технологична схема на работа на пречиствателната станция, с пълна реконструкция на всички сгради и съоръжения по механичното стъпало, биологичното стъпало и утайковото стопанство. В рамките на договора бе извършено проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, чрез прилагане на инженерни практики от ново поколение за гарантиране на екологосъобразно управление на отпадъчните води.

Механичното стъпало на станцията бе модернизирано с нови сграда решетки, пясъкозадържател и първични утаители. Биологичното стъпало бе реконструирано със съоръжения за отстраняване на органичните вещества и премахване на азот и фосфор, съгласно европейските директиви, за защита на екологичната среда на приемника река Янтра. По линията на утайките бе извършена реконструкция на метантанковете с нови обслужващи сгради, сграда за обезводняване на утайките и резервоари за необработена утайка.

Новата станция на Габрово е една от малкото в страната, която разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори - електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на станцията.

Извършен бе основен ремонт на лабораторията, където се осъществява ежедневен контрол на пречистената отпадъчна вода, чрез автоматична пробовземаща станция на изход. Въведена бе пълна диспечеризация и автоматизация за обезпечаването на надежден мониторинг и лесна експлоатация на всички технологични процеси. В съчетание с изграждането на канализационната мрежа, отпадъчните води на няколко квартала, с население близо 13 хиляди души, вече се отвеждат за пречистване в градската ПСОВ. Реконструираната станция работи с хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители. Нейната надеждност се гарантира от съвременни съоръжения от ново поколение, пълна автоматизация на технологичните процеси, денонощен контрол и наблюдение на експлоатацията.

Днес Габрово разполага с екологосъобразна и модерна фабрика за пречистване на отпадъчните води, проектирана и изпълнена съгласно най-добрите инженерни практики, в пълно съответствие с екологичните стандарти.