Начало / Новини

  • a+
  • a-

Община Габрово подписа втори договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово - за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

30 July 2012

На 27 юли 2012 г., от 11.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово се състоя церемония по подписване на втория договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово.

С решение на Кмета на Община Габрово Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, и подизпълнител „Димас“ АД, гр. Габрово, е определено за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стойност на договора е 19 341 913, 90 лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца. Предвидени са 30 месеца за проверка, актуализиране, привеждане към настоящата нормативна уредба, достигане на готовност за положителен доклад за оценка на съответствие на предоставения от възложителя идеен проект за реконструкция на станцията, изготвяне на технически и работен проект, строителство и монтаж на съоръжения, обучение на експлоатационния персонал. Предвидени са и допълнително 12 месеца период за откриване на дефектите, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция

Технологичната схема на съществуващата пречиствателна станция включва механично, биологично пречистване и обеззаразяване с течен хлор. Въвеждането в експлоатация е осъществено през 1984-85 г. Към този момент са изградени всички основни технологични и помощни съоръжения по пътя на водата и утайките в съответствие с първи етап на основния работен проект. Това са 50% от съоръженията за краен етап. На вход ПСОВ постъпват само водите от гр. Габрово.

Реконструкцията на ПСОВ се налага предвид на това, че станцията е проектирана преди повече от 40 г. , при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води. Към момента параметрите на вход ПСОВ се различават значително от първоначалните. В технологичната схема няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор. Основното електро-механично оборудване е силно амортизирано и паралелно с това много енергоемко. По първоначален проект не e предвидена необходимата автоматизация и диспечеризация на процесите.

Предложените инвестиционни мерки за реконструкция на пречиствателната станция включват проектиране, реконструкция на съоръжения за пречистване на водата, съоръжения за третиране на утайката с анаеробно изгниване в метантанк, реконструкция на сгради, сервизни помещения, комуникации. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се проектира по такъв начин, че да отговаря на екологични стандарти, зададени в Директивата за градски отпадъчни води за проекти над 100 000 е.ж. с отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор и да отговаря на нормативите за заустване на пречистената вода в приемник, определен като чувствителна зона. Реконструираната станция ще има хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж.

С реконструкцията на станцията ще се постигне оптимизиране на технологията на пречистване, намаляване на риска от замърсяване на приемника р. Янтра, разположена в непосредствена близост до станцията, подобрени условия на работа за заетия в ПСОВ персонал, диспечеризация на процесите, значително намаление на разходите за експлоатация и поддръжка.