Начало / Новини

 • a+
 • a-

Община Габрово подписа петия строителен договор от проекта за водния цикъл – за проектиране и реконструкция на пречиствателната станция за питейни води

2 November 2012

Церемония по подписване на петия, последен договор за строителство в рамките на водния проект на града се състоя в четвъртък, 1 ноември 2012 г., от 14.00 часа, в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена обществена поръчка, за изпълнител е определено ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящо от: испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“ и софийските „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“.

Стойността на договора е 10 339 076, 07 лв. без ДДС. Периодът за изпълнение е определен на 1080 дни, през които е предвидено  проектиране,  строителство и 1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти.

ПСПВ е пусната в експлоатация през 1974 г. Максималната проектна производителност на станцията е Q max = 1 500 l/s. Към момента, в следствие на демографските тенденции и прогнози, както и на база намаляване на водните загуби и консумацията на вода, е налице нереалистично оразмерена ПСПВ, което води не само до по-високи инвестиционни разходи, но и до по-високи разходи по експлоатация и поддръжка. Станцията работи под проектния си капацитет. Работата й, в случай на върхово натоварване, когато мътността нараства значително, е ненадеждна, тъй като настоящата едностъпална технологична схема не работи оптимално при по-високите натоварвания. Липсва оптимална технологична схема - първично утаяване; налице е лошо състояние на филтърните клетки, резервоарите, механичните и електрически съоръжения, хлораторно; липсва диспечеризация на процесите, което води до невъзможност за постигане на ефективност на работата на станцията;  непречистени промивни води се заустват в реката, което представлява риск за околната среда и е в противоречие с екологичните изисквания.

Обхватът на дейностите включва реконструкция на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуване на технологичната схема на ПСПВ Габрово от едностъпална в двустъпална и повишаване на ефективността на пречистване на водата предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово.

В обхвата на договора са включени:

 • Изготвяне на идеен и работен проект съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;
 • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
 • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;
 • Изпълнение на строително-монтажни работи, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт образец 15 и сертификат за приемане по ФИДИК;
 • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър; 
 • Обучение на персонала, контрол и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на  ПСПВ;
 • Проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16;
 • Период за съобщаване и отстраняване на дефекти, наблюдение на пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСПВ гр. Габрово.

С този пети строителен договор инвестициите в модерна и ефективна ВиК система на град Габрово възлизат на общо над 70 милиона лева.  До 2015 г. Община Габрово ще инвестира не просто в подобрени технически параметри на една комплексна ВиК система. В продължение на няколко години ще се реализира една цялостна национална и европейска екологична политика в сектор води. За този период, ще бъдат отчетени преди всичко ефективно работещи съоръжения, оптимизирани услуги за абонатите, подобрени жизнените условия, заетост при качествено нови работни условия на експлоатационния персонал, възможност за оператора да генерира достатъчно собствени средства за бъдещи инвестиции и не на последно място - устойчиво управление на един ограничен ресурс, какъвто е именно водният.