Начало / Новини

  • a+
  • a-

Срок за представяне на оферти по Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”

19 April 2011

Срокът за представяне на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, финансиран от ОП Околна среда 2007 - 2013" е до 16.30 ч. на 26.05.2011 г.
 
Пълен електронен достъп до документацията за участие в обществената поръчка, както и до постъпили запитвания от потенциални участници и разяснения на Възложителя, е предоставен на Интернет страницата на Община Габрово.
 
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 27.05.2011 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на Общинска администрация Габрово - гр. Габрово, пл. Възраждане № 3.
 
 В процедурата по отваряне на офертите могат да присъстват лицата, които представляват участниците, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
Повече информация можете да прочетете на следния интернет сайт: