Начало / Новини

  • a+
  • a-

ОБЩИНА ГАБРОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА КРЕДИТЕН РЕСУРС, НЕОБХОДИМ ЗА ЦЯЛОСТНО АФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ, СЛЕД ПОДМЯНА НА ВИК МРЕЖАТА

7 August 2013

Планираните ремонтни дейности по ВиК мрежата на гр. Габрово - част от интегрирания проект за водния цикъл, представляват подмяна или ново изграждане на линейна подземна инфраструктура (водопроводи и канали). Това включва всички съпътстващи изграждането работи, включително възстановяване на уличната настилка до състоянието, в което е била преди ремонта.

Разходите, които се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ за проекта, обаче включват само възстановяването на траншеята на изкопите. В същото време известно и видимо е, че състоянието на по - голямата част от уличните настилки в града е изключително лошо. По тази причина Община Габрово е взела решение да дофинансира (в участъците извън траншеите) цялостното преасфалтиране на голяма част от улиците, тъй като, съгласно правилата на европейското финансиране, проектът покрива само възстановяването на траншеите. Липсата на цялостно асфалтиране на улиците би създало високо социално напрежение предвид на това, че след проекта нивото на общата улична инфраструктура на града ще се понижи драстично. Тогава би възникнала абсурдната ситуация, в която след изпълнението на мащабна инвестиция във ВиК мрежи, уличната инфраструктура ще придобие още по – критично състояние.

По тази причина, тъй като инвестицията не може да бъде обезпечена с текущите постъпления в бюджета на Общината, Община Габрово ще ползва дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 3 770 000 лв. от ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ. Средствата, получени като инвестиционен кредит, ще бъдат използвани единствено за възстановяване на уличната мрежа извън обхвата на ремонта по ВиК мрежата. Кредитът ще бъде усвояван поетапно, в рамките на 2013 и 2014 година.

В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг.

Материалът за публичното обсъждане може да бъде намерен на интернет страницата на Община Габрово http://www.gabrovo.bg/, страницата на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово” http://waterprojectgabrovo.eu/, както и в сградата на Община Габрово – Център за информация и услуги на гражданите.

Обсъждането ще се проведе на 12 август 2013 г. от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.