Начало / Новини

  • a+
  • a-

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

27 June 2011

 

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013", открита с Решение № 20 от 11.04.2011г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със заповед № 993/27.05.2011 г. на Кмета на Община Габрово, е  разгледала постъпилите оферти и е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

 

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 30.06.2011 г., от 14.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.  

 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.