Начало / Новини

  • a+
  • a-

Община Габрово определи КИГ ПУРИ ООД като изпълнител на Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга в рамките на проект 58111-77-268 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

9 May 2011

В края на м. март 2011 г. Община Габрово, въз основа на решение от 08.12.2010 г. на кмета на Община Габрово, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, сключи договор за „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга в рамките на проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007 - 2013". Спечелилият конкурса и определен за изпълнител кандидат е КИГ ПУРИ ООД. Стойността на договора е 4 684 213.00 лева без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца.

За участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка бяха представени 10 оферти, като най-ниската ценова оферта е на стойност 3 476 443.00 лева без ДДС, а най-висока - на стойност 5 385 573.00 лева без ДДС.


"КИГ-ПУРИ" ООД е дружество с ограничена отговорност формирано от "Консултантска инженерна група" ООД и "Poyry Environment" GmbH. То е създадено на 8 март 2011 г. в гр. София.