Начало / Новини

  • a+
  • a-

Приключи реконструкцията на Пречиствателната станция за отпадъчни води Габрово

19 May 2015

Приключиха строително-ремонтите дейности на Пречиствателната станция за отпадъчни води, изпълнени по проекта за водния цикъл на град Габрово. След извършена финална инспекция, обектът бе приет от Възложителя. Предстои да бъде издадено разрешение за ползване. Реконструкцията на станцията е завършващият елемент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на града.

Строителните дейности на станцията започнаха в средата 2013 г. Целта бе модернизиране на съоръжението, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води.

Инвестицията включи реконструкция на механично и биологично стъпало, както и на утайковото стопанство. Механичното стъпало е модернизирано с нови сграда решетки, пясъкозадържател и радиални първични утаители. В сграда решетки са монтирани груби и фини решетки за задържане на едрите примеси, носени от постъпващите за пречистване отпадъчни води, които се събират в специални контейнери. В новия пясъкозадържател и мазниноуловител се задържат и отстраняват за по-нататъшно третиране пясъкът и мазнините. Новото биологично стъпало е реконструирано и оборудвано със съвременни машини и съоръжения, създаващи възможност за отстраняване както на органичните вещества, така също и на азота и фосфора до допустимите норми, съгласно европейските директиви и приложимото българско законодателство. По този начин се постига в максимална степен защита на екологичната среда на приемника река Янтра.

По линията на утайките бе извършена реконструкция на метантанковете – изградена бе нова обслужваща сграда към тях, нова сграда за обезводняване на утайките и резервоари за необработена утайка. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством електрически генератори се произвежда ел. енергия, чрез която ще се покриват част от енергийните нужди на станцията.

PSOV.JPG

С ремонта на Станцията, на стойност 23 милиона лева, се осигурява нейната бъдеща надеждност, чрез експлоатацията на съвременни съоръжения от ново поколение - немска техника за пречистване на отпадъчни води, съобразно най-добрите инженерни практики.

Паралелно с технологичните съоръжения бяха извършени основни ремонти на лабораторията, административната и стопанската сграда, както и дейности по озеленяване и изграждане на вътрешни площадкови пътища и комуникации. С изпълнението на реконструкцията е въведена пълна автоматизация на технологичните процеси, с постоянно наблюдение и контрол на отделните съоръжения. Това се осъществява денонощно от Централен диспечерски пункт, който гарантира лесната и надеждна експлоатация.

Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство.