Презентация за начална конференция по проекта

1 August 2011

Презентацията за началната конференция по проекта може да видите unknown.gifтук (1.48 MB, MS PowerPoint) или pdf.gifтук (897.34 KB, PDF).

Актуално от сайта на Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

Новини, събития, информационни материали, изяви в медиите...

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.

Сигнали за нередности/измами, свързани с проекти на Община Габрово, финансирани от ЕС

Община Габрово е бенефициент на редица проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и бюджета на Република България. Предоставената безвъзмездна финансова помощ допринася за устойчивото развитие на общината и региона. За постигането на тази цел, помощта следва да бъде използвана законосъобразно и целесъобразно. Въпреки съществуващите мерки и системи за вътрешен контрол, са възможни инциденти, свързани със злоупотреба със средства или нередности при използването им.

Документи на сайта на Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

Всички необходими документи за подпомагане подготовката и изпълнението на проектни предложения по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."  като наръчници, ръководства, указания, както и европейското и българското законодателство.