Подписан е четвъртият договор за ВиК мрежата

19 October 2012

4dogViK.JPGЦеремония по подписване на четвърти договор за строителство в рамките на водния проект на града се състоя днес в Ритуална зала на Община Габрово.  Кметът госпожа Таня Христова и фирма "Станилов" ООД с управител господин Георги Станилов поеха съвместен ангажимент за реализиране на едно изключително сериозно договорно отношение. Този договор задължава през следващите близо две години на територията на град Габрово да се изпълнят ремонтни дейности по ВиК мрежата на стойност  близо 15 милиона лева. Това означава една стратегическа инвестиция пряко в повишаване на стандарта на живот на габровци в Централна градска част, кварталите Лъката и Камъка.

Този строителен договор обхваща една отделна, териториално обособена част от града, но той е естествено продължение на ангажиментите, поети от юни месец насам, когато бе подписан първият строителен договор в рамките на проекта. До този момент реално договорените с фирми – изпълнители средства в Габрово за екологична водна инфраструктура възлизат на общо близо 60 милиона лева.  Вече се изпълняват ремонтните дейности по етапи 1 и 3 от ВиК мрежата, както и стартира проектирането на пречиствателната станция за отпадъчни води. До броени ще бъде подписан и договорът за реконструкция на пречиствателната станция за питейни води.

Община габрово получи приз за най-оригинално представяне на ОП „Околна среда”

18 October 2012

file_505_543.jpgЗаместник-министър Ивелина Василева и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” Малина Крумова наградиха най-активните общини по проекти по Оперативна програма „Околна среда”.

При връчването на призовете заместник-министър Василева отчете факта, че за пореден път изпълнението на проектите е едно сериозно предизвикателство с високо ниво на сътрудничество между администрацията и местната власт.

Наградени бяха 10 общини в шест категории. По време на форума на местните власти Община Габрово получи приза за най-оригинално представяне на ОП „Околна среда” - за интерактивния сайт на „Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово”.

Община Габрово подписва четвърти строителен договор - за етап 2 от водния проект

16 October 2012

Церемония по подписване на четвърти договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои в петък, 19 октомрви 2012 г., от 10.00 часа, в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на втория етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово е определено дружество СТАНИЛОВ ЕООД.

Стойността на договора е 14 678 789,11 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата му са включени необходимите дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, услуги за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.

В резултат на договора ще се изпълнят мерки, които ще коригират силно амортизираното състояние на водоразпределителната мрежа и високото налягане в нея, ще доведат до значително намаляване на техническите водни загуби на питейна вода, ще подобрят цялостната надеждност на водоснабдяването посредством елиминиране на честите аварии и ремонтни работи по водопроводната система, както и преустановяване на високите разходи за експлоатация и поддръжка.

Договорът е разделен на 5 подобекта, както следва:

Подобект 1. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на Централна Градска Част - ул. Радецка, бул. Априлов, ул. Брянска, ул. Скобелевска, ул. Юджийн Скайлър, ул. Кирил и Методий, ул. Чардафон, ул. Бялката, ул. Македония, бул. Априлов, ул. Република, ул. Подуево, ул. Македония, ул. Пенчо Семов, ул. Успех, ул. Малчика, ул. Кирил и Методий, ул. Чардафон, ул. Македония, ул. Венче Михайлов, ул. Добри Карталов, ул. Лазар Донков, ул. Възраждане, ул. Иван Гюзелев, Доставка и монтаж регулатор налягане в новоизградени шахти, сградни отклонения

Подобект 2. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на квартали Лъката и Камъка

Кв. Лъката: ул. Орловска, ул. Доктор Василияди, ул. Любен Каравелов, ул. Хан Крум, ул. Градище, ул. Дунав, ул. Захари Стоянов, ул. Любен Каравелов, ул. Александър Керков, ул. Дона Костова, ул. Петър Берон, ул. Роден край, Сградни отклонения

Кв. Камъка: ул. Шипка, Камъка - Петкова нива, ул. Орлово гняздо, ул. Кръгозор, ул. Разцветна, ул Народна воля, ул. Извора, ул. Камъка, ул. Турист, ул. Стефана Б. Генчева, Сградни отклонения

Подобект 3. Рехабилитация на помпена станция Петкова нива (Камъка)

Подобект 4. Рехабилитация на дере ХЕИ

Подобект 5. Рехабилитация на канализация Централна градска част - ул. Братя Миладинови, ул. Любен Каравелов и ул. Градище, Главен колектор I ляв, Главен колектор II десен 

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово за инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни намерения за благоустрояване. Предвид това, че състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за възстановяването им.

Извършен е анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности.

Започна трети етап на Водния цикъл

5 October 2012

DSC07847.JPGСлед подписване на договора за изпълнение на етап 3 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата  на града, на 5 октомври бе извършена и символична първа копка, с което се даде официален старт на строителството. Изпълнител е дружество Пътинженеринг ЕООД, гр. Пловдив, а стойността на договора е 11 966 428,02 лв. без ДДС. 

Продължителността на поръчката е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата й са включени всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и количествени сметки.

Изпълнителят е предал строителна програма и линеен график за изпълнението на договора, която е одобрена от фирмата, изпълняваща строителен надзор по проекта. Съгласно одобрения линеен график и работен проект териториалният обхват на договора включва общо 8 обекта, които ще бъдат изпълнени в следната последователност:

1kop3et.JPGПодобект 5. Рехабилитация на дерета ВиК, Маркотея, Бялката, Хаджицонев мост, Стадион

Подобект 1. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на жилищни квартали: Радичевец и Йонковото: Кв. Радичевец: ул. Неофит Рилски, ул. Николаевска, ул. Лиляна, ул. Иван Тончев, ул. Гимназиална, ул. Климент Охридски, Сградни отклонения; Кв. Йонковото: ул. Екзарх Йосиф, ул. Тотю Иванов, ул. Цанко Дюстабанов, ул. Пенчо Постомпиров, ул. Радион Умников, сградни отклонения.

Подобект 3. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартал Беленци -  ул. Коста Евтимов, ул. Каменоломна, ул. Беленска, ул. Ведрина, ул. Гусла, ул. Слънчева, ул. Жълтешка, ул. Габрака, ул. Северна, ул. Мелник, ул. Чучура, ул. Арчар, сградни отклонения.

Подобект 8. Изграждане на канализационната мрежа на жилищен квартал Беленци - ул. Коста Евтимов, ул. Жълтешка, ул.Каменоломна, ул. Ведрина, ул.Беленска, ул. Северна, ул. Слънчева, ул. Габрака, Сградни отклонения.

Подобект 2. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартал Любово,  водоем „Любово“, Сградни отклонения

Подобект 4. Главен клон от ПСПВ до разпределителна шахта - ул. Марин Дамянов

Подобект 6. Рехабилитация на канализационна мрежа на квартал Радичевец – ул. Климент Охридски и ул. Перущица, ул. Рила, ул. Славянска, ул. Ясен, ул. Марин Дамянов,  Сградни отклонения

Подобект 7. Рехабилитация на канализационната мрежа на кв.Лисец – кв. Лисец, Главен колектор 1 ляв

Кв. Лисец: ул. Топлеш, ул. Тодорчета, ул. Свежест, ул. Зеленика, ул. Моровежки скали, ул. Орехите, ул. Иглика, ул. Сините скали, ул. Васил Петлешков, Сградни отклонения

Главен колектор 1 ляв: ул. Никола Вапцаров, ул. Въдичарска, ул. Спортна, ул. Ягода, Сградни отклонения.

Изпълнението на подобекти 1, 3, 5 и 8 ще се извършва паралелно, като след приключването им строителните екипи ще се прехвърлят за изпълнение на останалите подобекти – 2, 4, 6 и 7.

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово по отношение на инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни инвестиционни намерения, свързани с благоустроителни мероприятия. Предвид това, че състоянието на по-голямата част от уличните настилки в града е изключително лошо, а по част от улиците се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни собствени инвестиции по възстановяването на улични настилки в тяхната цялост.

Извършен е детайлен анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи. Този подход предполага цялостен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности.

Първа копка на етап 3 от рехабилитацията на ВиК мрежата

3 October 2012

На 5 октомври, петък, от 11 часа ще се състои първа копка на етап 3 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата на града. Представители на фирмата-строител "Пътинженеринг" ЕООД и кмета на община Габрово госпожа Таня Христова ще положат съвместно началото на строителството на общо осем подобекта в кварталите Радичевец, Йонковото, Беленци, Любово, Лисец. Първата копка ще се състои на бул. "Никола Вапцаров", в района на Хаджицонев мост.

През следващите две години в изброените квартали ще се инвестират близо 14.5 милиона лева за нова ВиК инфраструктура.

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа

19 August 2012

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово на стойност 11 966 428,02 лв. без ДДС.

На 17 август 2012 г., в Ритуалната зала на Община Габрово, заместник кметът на Общината инж. Климент Кунев и управителят на фирмата – изпълнител Пътинженеринг ЕООД инж. Недялко Бекиров положиха подписите си на третия мащабен строителен договор в рамките на проекта.

През следващите две години, в рамките на етап 3 от Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ще се инвестират близо 12 милиона лева в нова ВиК инфраструктура. До средата на 2014 г. квартали Радичевец, Йонковото, Любово, Беленци и Лисец ще имат качествено нова екологична техническа инфраструктура.  

Първостепенна задача на строителната фирма е да подготви подробна програма за строителство и график на ремонтните дейности по подобекти, които да бъдат одобрени в рамките на следващия месец.

Община Габрово подписва договора за етап 3 от водния проект

15 August 2012

Церемония по подписване на трети договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои в петък, 17 август 2012 г., от 11.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на третия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово, е определена пловдивската фирма „Пътинженеринг”  ЕООД.

Стойността на договора е 11 966 428,02 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата му са включени необходимите дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, услуги за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.

Община Габрово подписа втори договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово - за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

30 July 2012

5_DSC3600_800.jpgНа 27 юли 2012 г., от 11.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово се състоя церемония по подписване на втория договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово.

С решение на Кмета на Община Габрово Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, и подизпълнител „Димас“ АД, гр. Габрово, е определено за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стойност на договора е 19 341 913, 90 лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца. Предвидени са 30 месеца за проверка, актуализиране, привеждане към настоящата нормативна уредба, достигане на готовност за положителен доклад за оценка на съответствие на предоставения от възложителя идеен проект за реконструкция на станцията, изготвяне на технически и работен проект, строителство и монтаж на съоръжения, обучение на експлоатационния персонал. Предвидени са и допълнително 12 месеца период за откриване на дефектите, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

26 July 2012

В изпълнение на Решение №1569 от 17.11.2011 г. на Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК-909/2011 и Решение №2398 от 17.02.2012 г. на Върховен административен съд по адм.дело №16034/2011, Възложителят е възобновил работата на комисията за провеждане на процедурата със Заповед №874/28.05.2012 г., с цел спазване на указанията на компетентните органи.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 27.07.2012 г., от 13.30 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне и оповестяване на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

Община Габрово подписва втори договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово - за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

25 July 2012

На 27 юли 2012 г., от 11.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово ще се състои церемония по подписване на втория договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово.

С решение на Кмета на Община Габрово Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, и подизпълнител „Димас“ АД, гр. Габрово, е определено за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стойност на договора е 19 341 913, 90 лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца.

Нона Караджова, Томислав Дончев и Таня Христова на първата копка на водния проект

20 July 2012

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и кметът на града Таня Христова участваха в церемония по първа копка на проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 117,4 млн. лв.

Нона Караджова и Томислав Дончев в Габрово за първата копка на водния проект

11 July 2012

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще бъдат в Габрово на 13 юли. Заедно с кмета на града Таня Христова те ще участват в церемония по случай началото на строителните дейности от Интегриран проект за водния цикъл. Събитието е насрочено за 16 часа на централната улица „Априловска”, в близост до Национална Априловска гимназия.

Реалните строително-ремонтни дейности от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово започнаха на 2 юли 2012 г. с изпълнението на Подобект 6 „Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост”. Строителството на първия етап е разделено на две части, като последователно ще бъдат изпълнени девет подобекта на различни места в града.

Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Стойността на договора с пловдивската фирма „Драгиев и Ко” ООД възлиза на 13 864 065.35 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга”. В обхвата му са включени всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и количествени сметки.

Малко по-рано, от 15.30 часа, в зала „Възраждане” ще бъде представен видео материал за проекта. Преди него, министър Нона Караджова заедно с кметовете на Габрово и Трявна, ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”. Продължителността му ще бъде 34 месеца, а периодът на експлоатация на новоизграденото съоръжение – 30 години. С обща сума за подготовка и строителство от близо 26,5 милиона лева, проектът за регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово е вторият голям инфраструктурен проект на територията на общината, след този за интегрирания воден цикъл.

На 14 и 15 юли, събота и неделя, министрите Томислав Дончев и Нона Караджова ще се включат във фестивала Узана Поляна Фест”, посветен на практиките за устойчиво развитие и приложение на зелени идеи. Двамата министри ще приветстват участниците и гостите на форума и ще участват в церемониите по награждаване на победителите в различните конкурси.

  << <12345678910 > >>