Покана за представяне на оферта, на основание чл.14 ал.4, т.2, във връзка с Глава осем „а” от ЗОП

12 February 2013

за Обществена поръчка с предмет:  “Предоставяне на консултантски услуги – извършване на предпроектни проучвателни дейности за довеждащ водопровод яз. Христо Смирненски – Пречиствателна станция за питейни води Габрово”