РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

29 July 2013

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка – открита процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВОР В РАМКИТЕ НА ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013

Решението може да видите тук -pdf.gifReshenie_izpulnitel.pdf

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

2 August 2012

Решението може да изтеглите от тук.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

26 July 2012

В изпълнение на Решение №1569 от 17.11.2011 г. на Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК-909/2011 и Решение №2398 от 17.02.2012 г. на Върховен административен съд по адм.дело №16034/2011, Възложителят е възобновил работата на комисията за провеждане на процедурата със Заповед №874/28.05.2012 г., с цел спазване на указанията на компетентните органи.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 27.07.2012 г., от 13.30 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне и оповестяване на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект 58111-77-268 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (434916)
Преписка: 00038-2011-0011
Възложител: Община ГабровоПроцедура: Открита процедура по ЗОП
Получен на: 11-04-2011Документация за участие може да се получи до: 26-05-2011
Брой участници подали офертиКонсорциум Одит консулт - гр. София, Евроодит Би Екс" ООД, гр. София, Българско одиторско сдружение, гр. София, „КПМГ България „ООД, гр. София, „Дианов - Експерт консулт" ЕООД, гр. Ст.Загора, „Европроект одит Габрово", гр. Разград, „Грант Торнтон" ООД, гр. София, ДЗЗД „Глобал адвайзърс-Блага Събева", гр. София, „Афа" ООД, гр. София, „Делойт одит" ООД, гр. София, „Ди Еф Кей Анда Консултинг" ООД, гр. София
Брой допуснати участници допуснати до техническа оценка - 4 бр.
Дата, час и място на отваряне и оповестяване на ценовите оферти 30.06.2011 г., 14 часа, заседателна зала на 3 ет. в административната сграда на Община Габрово
Крайна дата за приключване работата на комисията 27.07.2011 г.
Решение за избор на изпълнител не е приложимо към момента
Крайна дата за обжалване на Решението за избор на изпълнител не е приложимо към момента
Срок за сключване на договора неприложимо към момента
Дата и стойност по  договора неприложимо към момента
 Данни за Изпълнителя неприложимо към момента