РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

18 May 2012

Решението може да видите тук.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

16 May 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013", открита с № 39 от 07.07.2011 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че:

В изпълнение на Решение 172/21.02.2012 на Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК-32/55/61/62/63/2012 г. и Решение 6268/07.05.2012 г. на Върховен административен съд по административно дело 3957/2012, Възложителят е възобновил работата на комисията за провеждане на процедурата със Заповед №773/11.05.2012 г., с цел спазване на указанията на компетентните органи, а именно продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране на офертите, съобразно мотивите, изложени в решенията.

Комисия е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 17.05.2012 г., от 11 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към съобщаване на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

На публичното заседание имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 ”

3 January 2012

На основание  чл. 73, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 69, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с протоколи  от работа на комисията, назначена със Заповед №1747/12.09.2011 г. на Кмета на община Габрово за провеждане на процедурата,  Община Габрово публикува Решение 1/03.01.2012 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Текстът на решението можете да видите и изтеглите тук.

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

8 July 2011

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.

Разяснение №1 на Възложителя може да видите тук

Разяснение №2 на Възложителя може да видите тук

Разяснение №3 на Възложителя може да видите тук

Разяснение №4 на Възложителя може да видите тук

Разяснение №5 на Възложителя може да видите тук

Разяснение №6 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №7 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №8 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №9 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №10 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №11 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №12 на Възложителя може да видите тук.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти може да видите тук.

 

Цена на документацията: 70.00 лв. /с ДДС/ 

Краен срок за закупуване на документация: 30.08.2011 г. до 17.00 часа.     

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2011 г. до 17.00 часа.

 

Комисия, назначена от възложителя Община Габрово, за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 ", проведе първото си публично заседание по отваряне на постъпилите 18 бр. оферти на 12.09.2011 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Габрово. Предвид големия брой постъпили оферти, комисията ще продължи своето заседание по отваряне на офертите и на 13.09.2011 г., от 10.00 часа в заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Габрово. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Списъкът с постъпилите оферти можете да видите тук.