РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО.

2 May 2012

Решението може да видите тук.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

4 April 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.", открита с Решение 6/25.01.2012 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 354/06.03.2012 г. на Кмета на Община Габрово е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

 

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 05.04.2012 г., от 14.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.  

 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”

25 January 2012

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.   

Документация за участие/том 1,2,3 и 4/ в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.  

Документация за участие/том 5 - Работен проект/ в процедурата може да се изтегли и разгледа тук. 

Разяснение №1 на Възложителя може да видите тук.   

Разяснение №2 на Възложителя може да видите тук.  

Разяснение №3 на Възложителя може да видите тук.  

Разяснение №4 на Възложителя може да видите тук. 

Разяснение №5 на Възложителя може да видите тук. 

Разяснение №6 на Възложителя може да видите тук. 


Цена на документацията: 20.00 лв. /с ДДС/    

Краен срок за закупуване на документация: 24.02.2012 г. до 17.00 часа.        

Краен срок за подаване на оферти: 05.03.2012 г. до 17.00 часа.  

Решението за избор на изпълнител може да видите тук.Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/