Решението за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО.

26 June 2012

Решението може да видите тук.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

5 June 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.",

открита с Решение 14/21.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 539/06.04.2012 г. на Кмета на Община Габрово е  разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 06.06.2012 г., от 11.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

Проведе се публично заседание за отваряне на постъпилите офертите за рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 3

6 April 2012

 

На 06.04.2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Габрово, се състоя публично  заседание на комисия, назначена от Кмета на Община Габрово за провеждане на  обществена поръчка с предмет  "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО - ЕТАП 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.".

 

В рамките на установения срок, в Община Габрово са постъпили 15 оферти от участници, както следва:

 

 1. Хидрострой АД
 2. Драгиев и ко ООД
 3. Лудвиг Пфайфер Хох Унд Тиефбау Клон БГ
 4. Пътинженеринг ЕООД
 5. Крам Комплекс Груп
 6. Консорциум Аква 2012 - 3
 7. Конструксионес Рубау АД
 8. Консорциум Габрово  - 2012
 9. ПСТ Холдинг АД
 10. Обединение Габрово
 11. Обединение воден цикъл Габрово 3
 12. Консорциум Копаса Пътстрой Габрово 3
 13. Понсстройинженеринг ЕАД
 14. Консорциум Микс Екотон - Габрово
 15. Обединение Трейс Габрово етап 3

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет:”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 3 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”

21 February 2012

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.    

Документация за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.  

Разяснение №1 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №2 на Възложителя може да видите тук.


Цена на документацията: 20.00 лв. /с ДДС/      

Краен срок за закупуване на документация: 26.03.2012 г. до 17.00 часа.          

Краен срок за подаване на оферти: 05.04.2012 г. до 17.00 часа.  

Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/