Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”.

31 August 2012

Решението може да видите тук.

Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”.

14 October 2011

Решението може да видите ТУК.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: ”Техническа помощ за Звено за изпълнение на проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007 - 2013”

14 September 2011

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за Звено за изпълнение на проект 58111-77-268  Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007 - 2013", открита с Решение № 37 от 04.07.2011г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена за провеждане на процедурата със заповед № 1601/16.08.2011 г. на Кмета на Община Габрово, е  разгледала постъпилите оферти и е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.


Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 15.09.2011 г., от 14.00 часа, в заседателната зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците.


При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук

Разяснение №1 на Възложителя може да видите тук

Разяснение №2 на Възложителя може да видите тук

Цена на документацията: 20.00 лв. /с ДДС/  

Краен срок за закупуване на документация: 05.08.2011 г. до 17.00 часа.      

Краен срок за подаване на оферти: 15.08.2011 г. до 17.00 часа.

Решение за избор на изпълнител може да видите ТУК.

Техническа помощ за звено за изпълнение на проект 58111-77-268 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (421497)

Преписка: 00038-2011-0001

Възложител: Община ГабровоПроцедура: Открита процедура по ЗОП
Получен на: 05-01-2011Документация за участие може да се получи до: 28-01-2011