РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

2 May 2012

Решението може да видите тук.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

19 April 2012

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013", открита с Решение 76/21.12.2011 г. на Кмета на Община Габрово, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със заповед № 247/21.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово е разгледала постъпилите оферти и е извършила оценяване по всички други показатели (техническа оценка), което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 20.04.2012 г., от 11.00 часа, в приемната зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците, допуснати до оценка на ценово предложение.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и средствата за масовo осведомяване.

Проведе се публичното заседание по отваряне на офертите за пречиствателната станция за питейни води на гр. Габрово

22 February 2012

 

На 21.02.2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Габрово, се състоя публично  заседание на комисия, назначена от Кмета на Община Габрово, по отваряне на постъпите оферти за обществена поръчка с предмет  "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013".

 

В рамките на установения срок, в Община Габрово са постъпили 5 оферти от участници, както следва:

 

  • 1. Строително предприемачески холдинг ЕООД
  • 2. Обединение „Евер-Габрово"
  • 3. ДЗЗД „Консорциум чиста вода Габрово 2012"
  • 4. Обединение „Станилов-ПСПВ"
  • 5. Консорциум „Арема-Понс-ПСПВ 2012"

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

21 December 2011

Одобрената документация се получава в информационния център на Община Габрово след заплащане в касата или представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на Община Габрово, на адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. в рамките на срока, указан в Обявлението.  При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа тук.    

Разяснение №1 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №2 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №3 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №4 на Възложителя може да видите тук.

Разяснение №5 на Възложителя може да видите тук.

           Приложение 1 към Разяснение №5 може да видите тук.

           Приложение 2 към Разяснение №5 може да видите тук.  

Разяснение №6 на Възложителя може да видите тук. 

Разяснение №7 на Възложителя може да видите тук. 

Разяснение №8 на Възложителя може да видите тук. 


  
Цена на документацията: 40.00 лв. /с ДДС/  

Краен срок за закупуване на документация: 10.02.2012 г. до 17.00 часа.      

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2012 г. до 17.00 часа.

Решението за избор на изпълнител може да видите тук.

 

 

Пълен електронен достъп до документацията за участие, както и до въпроси на Участници и разяснения на Възложителя, свързани с настоящата процедура, се осигурява на следните интернет страници- http://www.gabrovo.bg/ и  http://www.waterprojectgabrovo.eu/

Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води Габрово в рамките на проект 58111-77-268 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (419386)Преписка: 00038-2010-0030
Възложител: Община ГабровоПроцедура: Открита процедура по ЗОП
Получен на: 15-12-2010Документация за участие може да се получи до: 08-02-2011